1 mai 2008

AUDIT ENERGETIC - BILANTURI ELECTROENERGETICE, TERMOENERGETICE SI COMPLEXE


Bilanţ energetic este documentul tehnic de bază în care se compară suma cantităţilor de energie care intră într-un contur dinainte stabilit şi suma cantităţilor de energie care ies din acelaşi contur, raportate la o unitate de referinţă expresivă (de exemplu: de timp, de producţie, ciclu tehnologic sau altele).
Contur de bilanţ este suprafaţa imaginară închisă în jurul unui echipament, instalaţie, secţie, uzină, întreprindere faţă de care se consideră intrările şi ieşirile de energie.
Din cele de mai sus rezultă că orice bilanţ energetic se referă la un anumit obiect de producţie sau la un anumit sistem de producţie şi este caracterizat de un anumit contur. Conturul de bilanţ coincide cu conturul fizic al obiectului sau sistemului de producţie la care se referă bilanţul.
Obiectul de producţie este un element al unei instalaţii productive care are o funcţie independentă şi pentru care se poate elabora un bilanţ energetic aparte.
Sistemul de producţie este un ansamblu de obiecte de producţie legate prin amplasament, funcţiuni şi timp de funcţionare şi care serveşte la realizarea unei sarcini de producţie.
Delimitarea noţiunii de obiect de producţie de cea de sistem de producţie nu este categorică, depinzând de unghiul de vedere în raport cu sarcina de producţie. În acest sens, de exemplu, un agregat component al unei linii tehnologice constituie un obiect de producţie când este privit în cadrul liniei tehnologice – care constituie, în acest caz, un sistem de producţie – dar acelaşi agregat este un sistem de producţie.


Conţinutul şi etapa de elaborare clasifică bilanţurile în două grupe mari:
􀂾 bilanţuri de proiect efectuate, fie cu prilejul proiectării unor obiective (echipamente, instalaţii) noi, fie la modernizarea sau reconstruirea unor obiective existente;
􀂾 bilanţuri pentru obiective existente efectuate la omologarea (bilanţul de omologare), recepţia (bilanţul de recepţie), sau la un moment dat din perioada exploatării obiectivului (bilanţul real şi bilanţul optimizat).

Normativul PE 902/1986: ”Normativ privind întocmirea şi analiza bilanţurilor energetice” – ICEMENERG 1995– prevede:
a) Obligativitatea elaborării de bilanţ electric pentru:
􀂾 ansamblul fiecărei unităţi economice cu un consum anual de energie electrică de 500.000 kWh sau mai mare, indiferent dacă energia provine din exteriorul unităţii sau din producţia ei proprie;
􀂾 fiecare secţie sau instalaţie, respectiv pentru fiecare agregat, care are un consum anual de energie electrică, procurată din exteriorul unităţii, secţiei sau instalaţiei ori agregatului sau din producţia proprie a acestora de 300.000 kWh sau mai mare pe secţie sau instalaţie, respectiv de 250.000 kWh sau mai mare, pe agregat.
b) Obligativitatea elaborării de bilanţ termic în toate cazurile analoage celor de la punctul a, când consumul de energie termică este de 200 Gcal sau mai mare pe total unitate economică, respectiv de 100 Gcal sau mai mare pe secţie sau instalaţie, respectiv de 75 Gcal sau mai mare pe agregat.
c) Obligativitatea elaborării de bilanţ de combustibil, pentru:
􀂾 ansamblul fiecărei unităţi, când consumul său anual de combustibil, inclusive cel al centralelor electrice şi termice proprii ale unităţii, indiferent de provenienţa combustibilului (din exterior sau din producţia proprie), dar fără luarea în considerare a resurselor energetice secundare combustibile din producţia proprie a unităţii, este de 250 t c.c. sau mai mare;
􀂾 fiecare secţie sau instalaţie, respectiv pentru fiecare agregat având un consum anual de combustibil de 200 t c.c. sau mai mare pe secţie sau pe instalaţie, respectiv de 150 t c.c. sau mai mare pe agregat, combustibilul provenind fie din producţia proprie a secţiei sau întreprinderii, respectiv a agregatului, fie din exteriorul acestora, incluzând şi consumul pentru producerea energiei electrice şi termice prin centrale electrice şi termice proprii, ale secţiei sau instalaţiei considerate, dar excluzând consumul din resurse energetice secundare combustibile rezultând din producţia proprie a secţiei sau instalaţiei, respectiv a agregatului.
d) Obligativitatea elaborării bilanţului de aer comprimat ori de câte ori capacitatea compresoarelor de aer comprimat este de 50 Nm3/min pe unitatea economică, secţie sau instalaţie ori agregat.
e) Obligativitatea reelaborării bilanţurilor pe ansamblul fiecărei unităţi economice, prevăzute la punctele a-d, la următoarele intervale maxime:
􀂾 2 ani pentru Wechiv depăşind 50.000 t c.c./an:
􀂾 3 ani pentru Wechiv cuprins între 15.000 şi 50.000 t c.c./an;
􀂾 5 ani pentru Wechiv mai mic de 15.000 t c.c./an
f) Obligativitatea reelaborării bilanţurilor pe secţiile, instalaţiile şi agregatele importante, prevăzute la punctele a-d, cu aceeaşi periodicitate ca bilanţurile pentru ansamblul unităţii din care fac parte; excepţie fac secţiile, instalaţiile şi agregatele pentru care, prin prescripţii specifice, se prevăd perioade mai scurte, în care caz reelaborarea bilanţurilor respective trebuie făcută la aceste din urmă perioade.

De exemplu, prescripţiile specifice apărute până acum prevăd pentru cuptoare industriale consumând combustibil, 3 ani, când consumul unui cuptor este cuprins între 100 şi 500 kg c.c./h şi 2 ani când consumul este mai mare de 500 kg c.c./h.

Dacă în cadrul unei unităţi apar modificări principale (amplificări importante, schimbări importante ale proceselor tehnologică etc.) între termenele prevăzute la punctele e şi f pentru reelaborarea bilanţurilor, este obligatoriu să se elaboreze bilanţuri noi (pe ansamblul unităţii şi pe părţile în care au apărut modificările) în termen de maximum un an de la data apariţiei modificărilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu